Tính năng cung cấp

Business Center

 • Quản lý kế hoạch tổng
 • Quản lý tổng kho, nguồn lực sản xuất
 • Dashboard các chỉ số tổng hợp sản xuất, sản phẩm, sản lượng, hiệu quả, chi phí, nguồn lực toàn hệ thống, các phân tích, dự báo, báo cáo chung

Farm System

 • Thiết lập cấu hình hệ thống,
 • Thiết kế cấu trúc quản lý vận hành,
 • Phân chia quyền sử dụng

Farm record keeping

 • Tích hợp sẵn nền tảng để kết nối với các cảm biến tự động: Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, pH, EC cố định hoặc di động
 • Nhật ký sản xuất

Farm Practices

 • Lập kế hoạch sản xuất
 • Quản lý mùa vụ,
 • Quản lý phân bón,
 • Quản lý tưới tiêu,
 • Quản lý dịch bệnh,
 • Quản lý thu hoạch…

Farm Cost & Budget

 • Lập kế hoạch tài chính, giám sát, ước lượng chi phí, lên dự toán, vật tư nguyên liệu, quản lý dòng tiền

Farm Resources & Inventory

 • Quản lý các nguồn lực, nhân công, vật tư, máy móc, nguyên liệu, kho bãi…

Farm Analysis & Reports

 • Phân tích hiệu quả mùa vụ, cây trồng, năng suất, sản lượng, nguồn lực, giá thành, ROI…

Traceability

 • Theo chuẩn Global GAP truy xuất nguồn gốc đến quá trình sản xuất
 • Theo dõi chi tiết đến từng công đoạn sản xuất ra sản phẩm
 • Xuất và scan QR code, Bar code