Mô hình hoạt động

eFarm Cloud Server là hệ thống máy chủ tập trung xử lý toàn bộ các dữ liệu của toàn bộ các hệ thống farm.

Nguồn dữ liệu từ các farm được cung cấp cho eFarm Cloud Server đa dạng, bao gồm:

  • Nhật ký hoạt động quản lý/sản xuất tại farm thông qua ứng dụng eFarm trên fone, tablet,…
  • Các cảm biến môi trường để ghi nhận thông tin môi trường như độ pH, EC, nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm,…

Xử số liệu lớn (bigdata) phân tích thống các số liệu theo thời gian thực. Cung cấp thông tin cho các nhà quản :

  • Về hiện trạng và các dự đoán về năng suất, sâu bệnh, hướng dẫn xử lý các tình huống sâu bệnh,…
  • Đưa ra các kế hoạch/mục tiêu sản xuất phù hợp, ngăn ngừa các rủi ro, linh động điều chỉnh để đảm bảo đạt được mục tiêu kế hoạch sản xuất

Quản /giám sát các hoạt động sản xuất tại farm được thực hiện mọi lúc, mọi nơi thông qua các ứng dụng eFarm trên smartphone/tablet/laptop,…

  • Được cập nhật dữ liệu realtime
  • Hỗ trợ kết nối các hệ thống vận hành nhà kính, tưới tiêu, điều khiển vi khí hậu