Giải pháp tổng thể

eFarm tối ưu hóa các hoạt động quản trang trại

 • Lập kế hoạch sản xuất
 • Quản lý tập trung toàn bộ hồ sơ, dữ liệu, nhật ký sản xuất
 • Cập nhật thông tin chi tiết về các công việc hàng ngày và tiến trình mùa vụ
 • Đưa ra các quyết định kịp thời và thông minh để tăng hiệu quả sản xuất dựa trên dữ liệu chính xác
 • Cảnh báo thời tiết, dịch bệnh và rủi ro
 • Quản lý kho, tư liệu sản xuất, nguồn nhân lực và tài chính
 • Đóng gói, in nhãn QRcode GS1 truy xuất nguồn gốc
 • Chuẩn hóa theo quy trình Global GAP

Dễ dàng quản nhà sản xuất, sản phẩm hàng hóa

 • Thông tin nhu cầu, tư vấn sản xuất
 • Đảm bảo cung ứng
 • Đảm bảo chất lượng
 • Minh bạch hóa trang trại
 • Liên kết, duy trì nhà sản xuất
 • Tối ưu chi phí sản xuất
 • Cắt lỗ sớm giúp trang trại
 • Giám sát, đảm bảo nguyên liệu đầu vào sản xuất
 • Giám sát, đảm bảo các tiêu chuẩn và truy xuất nguồn gốc sản phẩm
 • Tư vấn kỹ thuật, đào tạo, tập huấn, hỗ trợ

Thực phẩm an toàn, chất lượng đồng đều ổn định

 • Sản phẩm tươi ngon
 • Không dư lượng
 • Minh bạch nguồn gốc